Privacy & Cookies

Wij, Bangroep Automotive BV, streven ernaar de privacy van onze klanten te beschermen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacy Statement informeren wij u over op welke wijze wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals in dit Privacy Statement uiteengezet. Tevens beperken wij de verwerking tot de gegevens die minimaal benodigd zijn in het kader van de verschillende verwerkingsdoeleinden.

Daarnaast hebben wij technische en/of organisatorische maatregelen genomen ten behoeve van een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken indien dit niet vereist is voor de verwerkingsdoeleinden.

Wij respecteren uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, in dit Privacy Statement willen wij u daarom op deze rechten wijzen en ook hoe u deze desgewenst kunt uitoefenen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Kopie legitimatiebewijs (alleen bij aangaan arbeidsovereenkomst)
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die u met ons deelt kunnen mogelijkerwijs ook aan derden (“verwerkers”) verstrekt worden indien dit onontkoombaar is gezien de verwerkingsdoeleinden. Wij gebruiken onder andere een verwerker voor bepaalde marketingstrategieën.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan een derde partij met wie wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten, tenzij dit ons wettelijk verplicht wordt (bijvoorbeeld in het kader van een politieonderzoek).

In de overeenkomsten gesloten met onze verwerkers zijn afspraken gemaakt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen, daarnaast verstrekken wij überhaupt geen persoonsgegevens aan organisaties die buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

Minderjarigen

Indien zich situaties voordoen waarin Bangroep Automotive BV gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerkt zal dit slechts met toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger plaatsvinden.

Indien u vermoed dat er zonder deze toestemming gegevens over een minderjarige zijn verzameld door ons of via onze website, neemt u dan alstublieft contact op via events@bangarage.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bangroep Automotive B.V. neemt geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van gegevens uit computersystemen zonder dat hier menselijke tussenkomst heeft plaatsgevonden (of wel via geautomatiseerde systemen).

Beveiligingsmaatregelen

Bangroep Automotive B.V. neemt verscheidene maatregelen ter voorkoming van verlies, ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik en onbevoegde toegang. Mocht u desondanks in de veronderstelling zijn dat er sprake kan zijn van misbruik van gegevens of dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, neem dan direct contact op met onze klantenservice of via events@bangarage.nl.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door Bangroep Automotive BV niet langer bewaard dan nodig voor het verwerkingsdoeleinde of om aan een wettelijk vereiste te voldoen. Dit varieert onder andere tussen 4 weken na het beëindigen van een sollicitatieprocedure (tenzij de kandidaat toestemming geeft voor het langer bewaren) tot 7 jaar ten behoeve van de Belastingdienst. Indien u meer informatie wenst omtrent onze bewaartermijnen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het gebruik van de website

Bangroep Automotive B.V. en www.bangarage.nl verzamelen en verwerken informatie met betrekking tot haar klanten en haar bezoekers van de website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u aan Bangroep Automotive B.V. en www.bangarage.nl verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Bijzondere persoonsgegevens

Bangroep Automotive B.V. en www.bangarage.nl verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze website.

Cookies

Het is Bangroep Automotive B.V. toegestaan om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina’s die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd ‘cookie’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en makkelijker.

Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens

Uit de wet vloeit voort dat u het recht heeft om ons desgewenst te vragen om het volgende:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens
 • Het corrigeren, verwijderen of het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
  (Voor het zelf corrigeren van uw persoonsgegevens klik hier)
 • Het verkrijgen van uw persoonsgegevens voor het sluiten van een nieuw contract, of ons vragen deze gegevens over te dragen aan een andere organisatie
 • In sommige situaties mag u bezwaar maken tegen onze gegevensverwerking, bijvoorbeeld indien wij meer gegevens verwerken dan benodigd om te voldoen aan een wettelijk of contractueel vereiste

Mocht u een van deze aan u toegekende rechten willen uitoefenen kunt u een verzoek indienen via events@bangarage.nl. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Klachtenrecht

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze verwerkt zijn heeft u tevens het recht om hierover een klacht in te dienen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meteen benaderd bij het vermoeden van een onjuiste verwerking, wij moeten u echter ook wijzen op uw recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mochten er naar aanleiding van dit Privacy Statement vragen bij u zijn ontstaan, of heeft u nog op-/aanmerkingen voor ons dan vernemen wij dit uiteraard graag van u.

Bangroep Automotive BV
T.a.v. de directie
Postbus 12777
1100 AT Amsterdam
Tel: (020) 452 20 20